Algemene voorwaarden

De Online Succes Academie is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd in Tiel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 809 325 68.

Wij werken met algemene voorwaarden, lees het document goed door zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten. Voor de leesbaarheid is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij- vorm te schrijven.

Zijn bepalingen of onderdelen onduidelijk, neem dan contact op via info@deonlinesuccesacademie.nl.

Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je in dit document onder welke voorwaarden wij onze diensten en producten leveren.

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
a. ‘Aanbieding’: de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b. ‘Annulering’: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
c. ‘Diensten’: alle aan jou geleverde online producten en diensten verricht op het gebied van het inrichten en maken van een online leeromgeving/academie, masterclasses van zowel onszelf als gastsprekers, het organiseren van netwerk events, live dagen, business retreats, community, webshop met onder anderen templates maar ook producten zoals een journal en kaartendeck, 1:1 coaching, sparsessies en
matchmaking door ons ten behoeve van onze werkzaamheden voor jou van welke aard ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
d. ‘Jij’ die handelt als natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van
natuurlijke en/of rechtspersonen of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van onze Diensten.
e. ‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord.
f. ‘Website’: de website www.deonlinesuccesacademie.nl.

Artikel 2. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden eventueel met een aanvullende overeenkomst, zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, overeenkomst en vervolgopdrachten, voor zover daar door ons niet schriftelijk van is afgeweken.
2. Jouw voorwaarden worden van de hand gewezen: zij zijn op voorhand niet van toepassing.
3. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan vindt uitleg plaats (zoals dat heet) ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
4. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. Wij gaan dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt zoveel mogelijk gevolgd.
5. Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Die wijzigingen maken wij voor inwerkingtreding bekend. Als je binnen 5 dagen na de aangekondigde wijziging geen bezwaar maakt, dan stem je op die manier in met de wijzigingen. Zijn de wijzigingen voor jou bezwaarlijk, geef je dit op tijd aan én leidt het tot ontbinding van onze overeenkomst? Dan zijn wij nooit gehouden tot een vergoeding en/of restitutie van al door jou betaalde gelden.

Artikel 3. Offertes & aanbiedingen
1. Je krijgt van ons een vrijblijvende offerte. De offerte heeft een geldigheid van veertien dagen, waarna het aanbod in de offerte automatisch vervalt.
2. In de offerte wordt het bedrag voor jouw opdracht vastgesteld. Ook nemen wij als dat van toepassing is op de opdracht, een levertijd op in de offerte.
3. Een door ons aangegeven levertijd is indicatief en geeft jou bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Onze overeenkomst
1. Onze overeenkomst komt tot stand als jij de offerte hebt geaccepteerd of door een gedraging
van jou, waaruit wij mochten afleiden dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Mocht je bepaalde aantekeningen maken of reacties geven op de offerte, dan maken zij geen
deel uit van overeenkomst, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden als jij redelijkerwijs kan (althans had
kunnen) begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
4. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij voltooiing, tenzij uit de
aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of als wij schriftelijk anders overeenkomen.
5. Als voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen (of opgegeven),
dan is dit voor ons nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een fatale termijn stel je ons
altijd schriftelijk in gebreke.
6. Wij dienen dan van jou een redelijke termijn te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan
overeenkomst. Het geeft jou nooit recht de overeenkomst te annuleren, ontvangst van de
diensten of betaling te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
1. Wij spannen ons in om de diensten naar beste inzicht en vermogen zoveel mogelijk volgens de
gemaakte afspraken uit te voeren. Toch rust op ons slechts een inspanningsverplichting, geen
resultaatsverplichting.
2. Als een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, mogen wij werkzaamheden laten
verrichten door (een) derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW
sluiten wij uitdrukkelijk uit.
3. Jij zorgt dat de gegevens en informatie, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van Overeenkomst, op tijd en in de juist vorm aan ons worden verstrekt. Laat je dit
na, dan hebben wij het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te
brengen.
4. Weiger jij op een bepaalde manier jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst,
dan ben je nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen. Ook als wij nog geen
werkzaamheden konden uitvoeren of de opdracht konden afronden.

Artikel 6. Regels advertentieverkoop
1. Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Als wij
voor jou cookies (laten) plaatsen, ben jij zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle
toepasselijke wetgeving. Wij worden door jou altijd gevrijwaard in geval van eventuele
aansprakelijkheidstellingen of sancties.
2. Je verbindt je ertoe om je volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en
data-analyse, zoals opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming
persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. Wij zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van de inhoud van door jou bedachte advertenties of
campagnes.

Artikel 7. Wijziging Overeenkomst & meerwerk
1. Als tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te
wijzigen of aan te vullen, gaan wij op tijd en in onderling overleg tot aanpassing van
Overeenkomst.
2. Wijzigingen in onze oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als die wijzigingen door
middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door ons allebei. Een
wijziging gaat altijd schriftelijk. Het maakt hierbij niet uit of wij al aan de opdracht zijn begonnen
of nog niet.
3. Als wij op jouw verzoek of met jouw voorafgaande instemming, werkzaamheden of andere
prestaties verrichten of hebben verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst

vallen, kwalificeren wij dit als meerwerk. Meerwerk zal door jou worden vergoed volgens onze
gebruikelijke tarieven. Van meerwerk is ook sprake als de omvang van de overeenkomst wordt
uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 8. Kosten, honorering & betaling
1. Wij sluiten slechts overeenkomsten als vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is
van een vaste prijs. De gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige
(vervolg)opdrachten. Bij een vaste prijs wordt in beginsel op de dag van de aanvang van de
werkzaamheden een factuur verzonden.
2. Als wij voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt
zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door jou betaald moeten
worden.
3. De door ons gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.
4. De (uur)tarieven kunnen ieder jaar in januari opnieuw door ons worden vastgesteld. Dit kan
alleen anders zijn als dat schriftelijk is afgesproken.
5. Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het
verrekenen van door ons gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de
termijn van veertien dagen ben je automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim.
6. Vanaf dat moment zal wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden.
Kosten die het gevolg zijn van het te laat of betalen door jou komen voor jouw rekening. De
incassokosten bedragen minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van €
150,00 ex btw.
7. Wanneer in termijnen wordt betaald, hebben wij bij een te late betaling het recht de
dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval
kunnen wij een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee de toegang tot of beschikking over bepaalde
diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat wij
afspraken hebben gemaakt over het vervolg.
8. Je doet afstand van het recht om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons.
9. Je doet afstand van het recht om nakoming van een verplichting op te schorten (uit te stellen).

Artikel 9. Strippenkaart 
1. Het is mogelijk om voor onze diensten een strippenkaart aan te schaffen van vijf of tien uur.
2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.
3. Één strip vertegenwoordigt één uur.
4. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
5. De strippenkaart is geldig voor zes maanden vanaf het moment van aankoop.
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd inzetten van strippen, wij kunnen niet
verantwoordelijk worden gehouden voor een afloop van de strippenkaart waarbij nog niet alle
strippen zijn gebruikt.
7. Betaling voor de strippenkaart geschiedt voorafgaand aan het gebruik.

Artikel 10. Cadeaubon 
1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke
voorwaarden vind je op de Cadeaubon of in de e-mail.
2. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt of ingewisseld.
3. De cadeaubon of restwaarde ervan is nooit inwisselbaar voor geld.
4. Op de cadeaubon is het herroepingsrecht niet van toepassing.
5. Een cadeaubon kan niet geretourneerd worden.
6. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestelling. De
restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf dezelfde naam als
waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de
geldigheidsduur van de cadeaubon.
7. Je mag de cadeaubon niet wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins onrechtmatig
aantasten.
8. Iedere (poging tot) een niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de
cadeaubon ongeldig wordt.
9. Je mag de cadeaubon niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de cadeaubon is
uitgegeven.

Artikel 11. Actievoorwaarden 
1. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats op de aangegeven wijze.
3. Als bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, mogen
wij je van deelname uitsluiten en kunnen wij besluiten het recht op de te winnen prijs te laten
vervallen.
4. Je zult de Reclame Code Social Media naleven.
5. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
7. De winnaar wordt na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd.
8. Wij kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden
tijdens de actielooptijd wijzigen of aanpassen of opgave van reden de winactie wijzigen of
aanpassen tenzij dit tot jouw nadeel leidt.
9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
11. De winnaar zal binnen 2 weken na bekendmaking te reageren, anders wordt een nieuwe
winnaar gekozen.
12. Persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen
gebruikt voor de betreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
ons.
14. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 12. Webshop & uitsluiting herroepingsrecht 
1. Het is mogelijk om in de webshop digitale producten en diensten aan te schaffen.
2. De prijs is altijd in euro’s en exclusief BTW.
3. Betaling voor een product geschiedt voorafgaand aan de koop van het product of dienst.
4. Alle producten bevatten digitale inhoud en die inhoud is volledig en meteen beschikbaar na
betaling. Dat betekent dat er nooit recht op restitutie bestaat bij reeds betaalde gelden. Je kunt
de bestelling na betaling, niet ontbinden of annuleren. Je komt hiermee expliciet overeen, dat
een eventueel herroepingsrecht vervalt en/of niet van toepassing is.

Artikel 13. (Online) training 
1. Het is mogelijk om een (online) training af te nemen.
2. Het hele bedrag dient voorafgaand aan de (online) training betaald te zijn via de webshop of via
de factuur, anders kan deelname worden geweigerd.
3. Wij mogen bepaalde deelnemers altijd weigeren, om welke reden dan ook. De deelnemer
ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij een reden bekend moeten maken. De
betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling (naar evenredigheid van nog niet
ontvangen prestaties) wordt terugbetaald.
4. Bij een online training ontvang je (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de
geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure krijg
je direct toegang tot de online training en beschik je over de bestelde producten via een eigen
inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij
betaalde gelden.
5. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt
hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is en dat tussentijdse
opzegging niet mogelijk is.
6. Wij kunnen jou geen garantie geven dat de online training altijd en zonder onderbrekingen en/of
storingen toegankelijk is. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of schadeplichtig voor
schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds)
uitvallen van de training. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking
van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig
is voor het gebruik.
7. Je houdt na betaling in ieder geval 6 maanden (of zolang door ons aangegeven) toegang tot de
online training. Mocht je na die aangegeven periode nog toegang willen tot de online training, dan is er de mogelijkheid om toegang te houden voor een nader af te spreken perioden, tegen
een gereduceerd tarief. LET OP: de replay van een masterclass blijft slechts 7 dagen online.
8. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk
tijdelijk geen toegang. Dit probeer wij altijd zo snel mogelijk op te lossen.
9. Wij streven ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende
de looptijd van het gekochte programma, maar kunnen dit niet garanderen. Als wij de
materialen verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, laten wij je dit uiterlijk 2 maanden
van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere
manier te bewaren.
10. Wij sturen dit bericht naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet
doorgeven van een juist mailadres is voor eigen risico.
11. Wij mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen.
Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij gehouden zijn aan opgave van reden.
12. Wees je er van bewust, dat op onze (online) training (bijvoorbeeld de informatie, content etc.)
ook ons intellectueel eigendom rust. De inhoud buiten huiselijk kring verspreiden zonder onze
schriftelijke toestemming is dus niet toegestaan.
13. Als jij een online training (niet zijnde onze online academy) 48-24 uur voor de training intrekt,
ben je verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen. Als jij
de afspraak 24 uur of korter voor de training intrekt, zijn wij genoodzaakt de geboekte training in
rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan namelijk niet op dezelfde manier besteden. Dit lid
geldt niet voor deelname in de online academy.
14. Wij mogen (online)trainingen zonder opgaaf van reden annuleren, jij krijgt dan het betaalde geld
terug.

Artikel 14. Fysiek(e) workshop, training, masterclass en netwerkevent (hierna: event) 
1. Het is mogelijk om deel te nemen aan een event.
2. Het hele bedrag dient voorafgaand aan het event betaald te zijn via de webshop of via de
factuur, anders kan deelname worden geweigerd.
3. Inschrijvingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.
4. Wij mogen bepaalde deelnemers altijd weigeren, om welke reden dan ook. De deelnemer
ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij een reden bekend moeten maken. De
betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling (naar evenredigheid van nog niet
ontvangen prestaties) wordt terugbetaald.
5. Het kan zijn dat je wordt gefotografeerd en je geeft via deze weg expliciet toestemming om ook
die foto te gebruiken voor commerciële doeleinden.
6. Bij annulering geldt voor particuliere klanten het volgende:
a. bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening
gebracht.
b. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang wordt 100% van het geoffreerde bedrag in
rekening gebracht.
c. Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt en een openstaande betalingsverplichting komt
niet te vervallen.
7. Je kunt ook een ander laten deelnemen, als dit op voorhand is gemeld bij en goedgekeurd door
ons.
8. Het is op verzoek mogelijk om deelname van een 1-op-1 dag te verplaatsen naar een andere
datum tot twee maanden voor aanvang en in gezamenlijk overleg.
9. Bij annulering geldt voor zakelijke klanten dat kosteloos annuleren niet mogelijk is.
10. Het verplaatsen van deelname naar een andere datum op jouw verzoek is tot twee maanden
voor aanvang van een event in gezamenlijk overleg mogelijk.
11. Annulering van een individuele sessie kunnen tot 48 uur voor de tijd worden verzet of
geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur voor de aanvang van de sessie zijn wij genoodzaakt
om de sessie in rekening te brengen tenzij er zwaarwegende reden is waardoor de sessie niet
door kan gaan.
12. Een event gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Wij mogen een
event bij onvoldoende deelnemers annuleren.
13. Ook bij ziekte van een van de trainers en/of sprekers mogen wij annuleren.
14. Mocht een event geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.
Wij mogen tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen naar een later moment. Je wordt van
de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail.
15. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum
of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
16. Als je op welke manier dan ook hinder veroorzaakt, mogen wij jou na een waarschuwing en/of
gesprek weigeren of verwijderen (ook in de toekomst). Je krijgt in zo’n geval het betaalde geld
niet terug.

Artikel 15. Sparsessie 
1. Deze bepaling is aanvullend op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2. Na het plannen van de afspraak zenden wij een factuur, die binnen 14 dagen en voor aanvang
van de Sparsessie dient te worden voldaan.
3. We starten uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding van de sessie. Starten wij door jouw
toedoen niet binnen 4 weken, dan vervalt onze overeenkomst. Wij zijn dan genoodzaakt 50%
van de totale kosten in rekening te brengen, althans bestaat er geen recht op restitutie van
(aan)betaalde gelden.
4. Voor annuleringen geldt dat je tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos kunt
annuleren. Annuleer je binnen die 48 uur voorafgaand aan of na de startdatum, dan zijn wij
genoodzaakt het volledige factuurbedrag in rekening te brengen, althans bestaat er geen recht
op restitutie van betaalde gelden.
5. Natuurlijk kan zich een spoedgeval voordoen. Afhankelijk van de situatie kunnen we de sessie
eventueel eenmalig kosteloos verplaatsen, na goedkeuring van ons.
6. Voor opnames geldt dat zij beschikbaar blijven voor een periode voor onbepaalde tijd en
zolang “De Online Succes Academie” bestaat.

Artikel 16. Matchmaking 
1. Deze bepaling is aanvullend op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2. Na het plannen van de afspraak zenden wij een factuur, die binnen 14 dagen en voor aanvang
van de intake dient te worden voldaan.
3. Bij matchmaking bemiddelen wij tussen jou als Virtual Assistent en een Opdrachtgever op
basis van bemiddeling voor een specifieke opdracht.
4. Na de bemiddeling biedt jij als Virtual Assistent jouw eigen documenten ter ondertekening aan.
Wij staan buiten de rechtsverhouding tussen jou en jouw opdrachtgever.
5. Wij zijn geen opdracht- of werkgever van jou, hetgeen betekent dat wij niet verantwoordelijk
zijn voor de (kwaliteit van de) uitvoering van de werkzaamheden.
6. Je bent bevoegd om de bemiddeling tussentijds te beëindigen hoewel geen recht op restitutie
van betaalde gelden bestaat ongeacht of er een bemiddeling tot stand is gekomen of niet.
7. Als een bemiddeling tot stand is gekomen kun je de bemiddelingsovereenkomst niet meer
beëindigen.

Artikel 17. 1-op-1 traject 
1. Deze bepaling is aanvullend op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor
1-op-1 trajecten.
2. Na het plannen van de afspraak zenden wij een factuur, die binnen 14 dagen en voor aanvang
van de intake dient te worden voldaan. Voor consumenten geldt: uiterlijk veertien dagen
voorafgaand aan de start van het traject dient 50% van het geoffreerde bedrag te zijn voldaan.
De overige 50% van de factuur dient voor het einde van het traject te zijn voldaan.
3. We starten uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding van het traject. Starten wij door jouw
toedoen niet binnen 4 weken, dan vervalt de overeenkomst. Wij zijn dan genoodzaakt 50% van
de totale geoffreerde kosten in rekening te brengen, althans bestaat er geen recht op restitutie
van (aan)betaalde gelden.
4. Voor annuleringen geldt dat je tot één maand voorafgaand aan de start kosteloos kunt
annuleren.
5. Bij annulering vanaf één maand tot aan de start of als het traject al is gestart, kan niet meer
kosteloos worden geannuleerd. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van reeds
(aan)betaalde gelden.
6. Voor opnames geldt dat zij beschikbaar blijven voor een periode voor onbepaalde tijd en
zolang “De Online Succes Academie” bestaat.

Artikel 18. Abonnement 
1. Je kunt bij ons een maandelijks abonnement afnemen voor een vast tarief per maand.
2. Het abonnement wordt voorafgaand aan de eerste maand gefactureerd.
3. Het abonnement wordt voorts, maandelijks voorafgaand aan de nieuwe maand gefactureerd.
4. Het abonnement wordt iedere maand stilzwijgend verlengd.
5. Het abonnement kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen.
6. Opzegging vindt alleen schriftelijk (per post en per mail) of digitaal (opzegformulier) plaats. Een
opzegging is pas geldig naar een bevestiging van ons.
7. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

Artikel 19. Social media marketing
1. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden van
advertenties op social media kanalen die door ons namens jou worden uitgevoerd.
2. Je dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media
platform en je geeft ons toegang in de rol van ‘beheerder’ bij het advertentieaccount. Of, je stelt
ons in de gelegenheid dit in te stellen. Wij worden nooit de eigenaar of verantwoordelijke van
dat advertentieaccount en jij blijft altijd zelf verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk
anders overeengekomen.
3. Je zult ons altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste
bestandsformaat, waar wij over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of
resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat
leidt, komt dit voor jouw rekening en risico.
4. Voor het delen van beeldmateriaal kunnen wij staan op het gebruik van een gezamenlijke
online drive, bijvoorbeeld Microsoft Drive, Google Drive of kunnen wij kiezen bestanden te
verzenden via WeTransfer.
5. Afhankelijk van het doel van de advertenties, zul jij zelf een goede “bedankpagina” en/of
“landingspagina” hebben, zodat wij de resultaten zo nauwkeurig mogelijk kunnen meten.
6. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van
het betreffende social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de
betreffende site van het platform. Je zult je aan het gestelde in die voorwaarden en
beleidsregels houden. Handel je hiermee in strijd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor jouw
handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.
7. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en
omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door jou verstrekte
gegevens en informatie en je eigen medewerking of die van relevante derden.
8. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en
vermogen in voor het bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in
voor het bereiken van het beoogde resultaat. Al onze mededelingen over de mogelijke
resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat jij daaraan
rechten kan ontlenen.
9. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat
de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is
overeengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag
worden verwacht, bij jou.
10. Het is jou niet toegestaan onze werkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de
adviezen of rapportages op welke manier dan ook openbaar maken althans om (inzage) te
verstrekken in, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
11. Jouw website dient altijd te beschikken over een geldig SSL certificaat. Dit kun je laten
verzorgen door jouw hostingprovider. Als wij een SSL certificaat installeren, komen de kosten
daarvan voor jouw rekening.
12. Wij proberen jou inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot
conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in
de door jou gebruikte CMS of hosting systemen, kunnen wij niet garanderen dat wij jou altijd
conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.
13. Als er voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, ben jij altijd verantwoordelijk voor
het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-
mailmarketingcampagnes.
14. Je zult alleen mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende
privacyregelgeving zijn verkregen. Je garandeert in ieder geval dat de mailadressen doormiddel
van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn
toestemming intrekt, jij dit mailadres direct verwijdert uit de door ons te gebruiken mailadressen
voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

Artikel 20. Annulering, ontbinding & tussentijdse opzegging door jou
1. Na ondertekening en retourzending van de offerte kun je de Overeenkomst niet meer kosteloos
annuleren of tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen of tenzij anders
aangegeven.
2. Wil je annuleren of tussentijds opzeggen en hebben wij nog geen werkzaamheden uitgevoerd,
dan mogen wij altijd minimaal 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag als vergoeding in
rekening brengen.
3. Wil je onze overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen of annuleren en hebben wij
al werkzaamheden uitgevoerd, dan heb je geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden
en/of wij mogen het openstaande bedrag factureren. Ook alsnog niet alle diensten zijn
uitgevoerd.
4. De opzegtermijn voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd is één kalendermaand.
5. Ten aanzien van een online training geldt dat zodra de (online) betaalprocedure succesvol en
volledig is afgerond, het voor jou niet meer mogelijk is de overeenkomst te annuleren, dit omdat
de content al voor jou beschikbaar is, ongeacht of je de inhoud gebruikt hebt of niet. Je komt
expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging
niet mogelijk is.
6. Ten aanzien van het afnemen van een strippenkaart geldt dat na succesvol en volledig
afronden van de (online) betaalprocedure, het niet meer mogelijk is de dienst te annuleren en er
bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
7. Voor andere diensten dan in dit artikel genoemd of in de aanvullende bepaling zelf genoemd,
geldt dat het jouw vrij staat om de opdracht aan ons op elk gewenst moment te beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als je in dat geval de opdracht intrekt, ben
je bovendien verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen.
8. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de (gewijzigde) overeenkomst levert aan onze kant
geen wanprestatie op. Het is voor jou dus geen grond om de overeenkomst te annuleren, op te
zeggen of (tussentijds) te ontbinden.

Artikel 21. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door ons
1. Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst (eventueel
per direct te) ontbinden, als jij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet optijd
nakomt of dat wij een goede reden hebben om te vrezen dat jij in jouw verplichtingen zal
tekortschieten. Dit zonder verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.
2. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er zulke omstandigheden zijn, dat nakoming
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons
kan worden gevergd. Dit is (onder andere) het geval als jij niet (voldoende) meewerkt aan de
uitvoering van de overeenkomst. Dit zonder enige verplichting voor ons tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het al door jou betaalde bedrag.
Dit is in ieder geval het geval als:
a. Als tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact te krijgen is, hebben wij na drie
(3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de
overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren
zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever
kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met ons ontlenen.
b. Als je ons de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de
afspraken aanlevert of als je jezelf op een andere wijze niet aan de verplichting houdt, mogen
wij nadat wij jou daar schriftelijk op hebben gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als wij in verband
hiermee kosten moet maken hebben wij het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven
in rekening te brengen.
3. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jou, zijn jouw verplichtingen direct
opeisbaar. Dit zonder enige verplichting voor ons tot een betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.
4. Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen wij advertenties,
templates en licenties mogen verwijderen. Jij mag dit niet doen zonder schriftelijke toestemming
van ons. Je verwijdert ons bovendien pas als beheerder, nadat wij dit aangeven. Doe je dit
eerder, dan ben je ons een nadere schadevergoeding verschuldigd.
5. Bij tussentijdse opzegging, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, kunnen de licenties
voor advertenties en copy worden overgenomen door een door ons nader te bepalen tarief.

Artikel 22. Klachtenregeling
1. Wij vinden een klacht heel vervelend! Maak een klacht uiterlijk 7 dagen na ontdekking van het
feit waar de klacht op ziet, schriftelijk bij ons bekend via info@deonlinesuccesacademie.nl.
2. Zorg ervoor dat jouw klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren. Dit doen wij uiterlijk binnen 21 werkdagen.
3. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij andere werkzaamheden zullen verrichten dan
overeengekomen.

Artikel 23. Aansprakelijkheid & vrijwaring
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door ons ingeschakelde derden. Door
gebruik te maken van onze diensten, verleen je ons de bevoegdheid om als een door ons
ingeschakelde derde diens aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking
ook namens jou te aanvaarden.
2. Het komt voor dat wij bij het verlenen van diensten afhankelijk zijn van de diensten van derden,
de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn. Wij zullen er
alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Wij zijn hier in zoverre
niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet
optimale functioneren te vinden. Wij bieden geen garanties.
3. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten onze invloedssfeer
liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Als wij in het
kader daarvan prognoses hebben gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest
en zijn wij hier niet op aan te spreken.
4. Verder kan het voorkomen dat jouw advertentieaccount blokkeert omdat er niet wordt voldaan
aan de richtlijnen van bijvoorbeeld Google of Facebook. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld, dit valt altijd onder jouw eigen verantwoording.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade
zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en
gederfde winst.
6. Als wij al aansprakelijk worden gehouden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
die daadwerkelijk door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar
tekortschieten van onze verplichtingen, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend
gevolg moet zijn van ons handelen.
7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag.
Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of als wij niet zijn verzekerd, is de
aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door jou laatst betaalde factuurbedrag met een
maximum van € 1500,00.
8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet als sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Ook sluit dit artikel geen aansprakelijkheid
uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
9. Elk recht op vergoeding van schade door ons veroorzaakt, vervalt 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten artikel 6:89 BW.
10. Je garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van
voorgenoemde gegevens. Je vrijwaart ons tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk
maakt op rechten van derden.
11. Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons
geleverde diensten.

Artikel 24. Overmacht
1. Van overmacht aan onze zijde is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit
de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld,
maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring,
weersomstandigheid, oorlog, natuurramp, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën,
stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online)
diensten van derden (zoals social media kanalen) óf als een bepaald kanaal “ineens” uit de
lucht gaat.
2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan
nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan
worden verlangd (die dag of op dat moment). Maar ook een niet-toerekenbare tekortkoming van
derden waarvan wij afhankelijk zijn.
3. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om
eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die
overmacht een bepaald voordeel genieten.
4. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, al gedeeltelijk verplichtingen zijn
nagekomen of die nog kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te
declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte
overeenkomst zou zijn.

Artikel 25. Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering
van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking
hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het
vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.

Artikel 26. Intellectuele eigendom
1. Wij behouden alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, handleidingen etc.
2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder onze schriftelijke
toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of anders
worden gebruikt dan afgesproken.
3. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn
gekomen onder de overeenkomst, mogen na opzegging niet meer gebruikt worden. Mocht dit
wel het geval zijn dan geldt automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
4. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn
gekomen tijdens de overeenkomst, mogen tijdens de overeenkomst alleen op het
overeengekomen social media platform geplaatst worden. Mocht je dit beding overtreden, dan
geldt automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
5. Elk gebruik van een werk dat niet is afgesproken, beschouwen wij als een inbreuk.
6. Wij eisen voor de inbreuk een vergoeding ter hoogte van minimaal driemaal de door ons
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
7. Daarnaast verbeur je een bedrag ad 5% van de in lid 6 genoemde vergoeding voor elke dag dat
de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige
vorm van schade.
8. Het verbeuren van de in lid 6 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan onze
overige rechten, waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
9. Als op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de
betrokken IE-rechten bij ons of door ons ingeschakelde derden liggen, dan is het niet
toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Wij hebben het ruimst
denkbare recht onze naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een
opdracht en mag het resultaat daarvan op onze eigen website of via andere kanalen
vermelden.

Artikel 27. Persoonsgegevens
1. Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens,
zul jij gegevens die wij niet nodig hebben, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de
vertrouwelijke gegevens op een veilige manier overdragen. Dit geldt onverminderd onze
verplichting om de aan ons verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en
op passende wijze te beveiligen.
2. Jij staat er voor in dat onze verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de
overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet door jou naleven van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving op het
gebied van privacy.

Artikel 28. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden
opgelost.
3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Tiel.

Dit document is beschermd door auteursrecht en mag niet worden overgenomen ‘ Deze versie is geldig op overeenkomsten gesloten vanaf 3 augustus 2023.

Scroll to Top